"Floorsystems biedt veilige én duurzame manieren om mensen te laten deelnemen aan de samenleving."

20jaar

Disclaimer

De in deze disclaimer opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op de website www.floorsystems.nl. Deze website wordt beheerd door Floorsystems.nl. Door uw bezoek aan deze website of door uw gebruik van de op of via deze website aangeboden informatie, gaat u ermee akkoord dat deze disclaimer van toepassing is.

 

Informatie op de website

Floorsystems.nl streeft er naar de informatie op deze website juist en volledig weer te geven. Desondanks kan Floorsystems.nl niet instaan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op de website aangeboden informatie.

De aangeboden informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan nadrukkelijk niet worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst bij aanvaarding waarvan een overeenkomst tot stand komt. Eventueel op de website genoemde prijzen zijn vrijblijvend.

Floorsystems.nl en de houder van deze website staan er niet voor in dat de website steeds foutloos zal functioneren of steeds bereikbaar zal zijn. Zij sluiten iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en het gebruik van deze website nadrukkelijk uit.

 

Informatie van derden

Floorsystems.nl en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico van de gebruiker.

 

Rechten

Floorsystems.nl behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie (zoals de teksten, ontwerpen, beeldmateriaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floorsystems.nl. De aangeboden informatie op deze website mag u natuurlijk wel voor uw persoonlijk gebruik downloaden of printen. U mag eveneens anderen doorverwijzen naar deze website.

 

Privacy

Floorsystems.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zal de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. De gegevens die u mogelijk op de website invult, zijn in beheer bij Floorsystems.nl. Deze persoonlijke gegevens zullen uiteraard niet aan derden bekend worden gemaakt of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking worden gesteld.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien onverhoopt een geschil ontstaat naar aanleiding van of in verband met het gebruik van deze website of de daarop aangeboden informatie, dan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van dat geschil kennis te nemen.